-Algemeen

-Betalen

-Retourneren

-Privacy

 

Algemene Voorwaarden:

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door maddy's part store, hierna te noemen Maddy's". gedaan aan en/of aangegaan met derden. hierna te noemen"wederpartij".

1.2 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.

1.3 Afwijkende voorwaarden en condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

1.4 Voor bestellingen beneden een bedrag van € 22,69 excl. btw. wordt door Maddy's € 3,40 aan behandelingkosten en administratiekosten in rekening gebracht.

1.5 De koper verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde producten en zaken. Speciaal door maddy's bestelde producten en zaken worden door Maddy's na levering niet retour genomen.

1.6 Retourzendingen kunnen slechts binnen 8 dagen franco worden ontvangen. Maddy's moet hiermee akkoord zijn gegaan. Maddy's behoudt zich het recht voor om bij creditering van de Retourgezonden producten en/of zaken 15% van de inkoopprijs aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgave van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden Maddy's niet.

2.2 Indien geen schriftelijke overeenkomst door Maddy's is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van Maddy's danwel de afleveringsbon danwel de factuur van Maddy's als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst.

2.3 Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens Maddy's aangebracht, die hogere kosten veroorzaken kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

2.4. Maddy's is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Alle prijzen luiden in Nederlandse valuta en zijn excl. omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montagewerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Bij stijging van de prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van Maddy's daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden. Zich voordoende na het totstandkomen van de overeenkomst tussen partijen, is Maddy's gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedeelde stijging. De wederpartij is hieraan te allen tijde gebonden. Tenzij de prijs wordt verhoogd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten en indien en voor zover de wederpartij niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval de wederpartij de overeenkomst kan ontbinden. De wederpartij heeft deze mogelijkheid niet indien de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen.

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de werkplaatsuurtarieven niet inbegrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.

3.4 Prijzen zijn berekend voor levering af de vestigingsplaats van Maddy's. Bij aflevering elders op verzoek van de wederpartij zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 4 -levering

4.1 Levering geschiedt af vestigingplaats Maddy's, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

4.2 Vanaf het tijdstip dat de wederpartij heeft meegedeeld dat de verkochte zaak voor aflevering gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van de wederpartij en wordt deze door Maddy's voor hem gehouden. Indien de zaak niet binnen 8 dagen na dat tijdstip is afgehaald, is Maddy's gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldend tarief. Eventuele verzending van de zaken geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.

4.3 Levering anders dan af vestigingsplaats Maddy's geschiedt uitsluitend voor rekening en risico van de wederpartij onder rembours. De levering geschiedt per post. Van Gend & Loos of bode.

4.4 Het risico van het door Maddy's ter reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van Maddy's. bij de wederpartij.

Artikel 5 -levertijden

5.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vervroegde levering is te allen tijde toegestaan.

5.2 Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Maddy's de wederpartij tijdig van tevoren meedelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan wel kunnen worden afgeleverd.

Artikel 6 -Eigendomsvoorbehoud

6.1Maddy's behoudt zich de eigendom van de geleverde of te leveren zaken voor, totdat zijn vorderingen ter zake alle door Maddy's aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken geheel door de wederpartij zijn voldaan, waaronder de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst. Maddy's blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet heeft betaald.

6.2 De wederpartij is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken te vervreemden, te bezwaren of enigszins anders aan derden ter beschikking te stellen noch in gebruik te geven, een pandrecht of een stilpandrecht op te vestigen, tenzij zulks geschiedt ten behoeve en op initiatief van Maddy's.

6.3 Indien Maddy's het nodig acht, zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een stilpandrecht onder voorbehoud worden gevestigd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren zaken ter zake alle vorderingen welke Maddy's op de wederpartij heeft, een en ander op de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom op de wederpartij overgaat. De wederpartij verplicht zich alle medewerking te verlenen die in dit kader is vereist.

6.4 Indien de wederpartij in gebreke is, is Maddy's gerechtigd de hem toebehorende zaken op kosten van de wederpartij (zelf) te doen terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op, of veroorzaakt door de zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor diens rekening en risico.

6.5 De wederpartij die handelt in strijd met het vorenstaande verbeurt ten gunste van Maddy's een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden valt, onverminderd het recht op schadevergoeding. De boete is gelijk aan tweemaal het factuurbedrag met een minimum van € 226,89 per handeling.

Artikel 7 - Betaling

7.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening op een door Maddy's aangegeven rekeningnummer en in een door Maddy's aangegeven valuta binnen 8 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking op het door Maddy's aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de wederpartij.

7.2 Maddy's is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van.de factuurprijs van de wederpartij te vorderen.

7.3 Maddy's is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

7.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de wederpartij zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 1,5 % op maandbasis, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.

7.5 Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en pr.- en processuele kosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.6 Maddy's is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij, indien naar het oordeel van Maddy's de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheden te stellen, geeft Maddy's het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.

7.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn als ook wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.8 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 -Retentierecht

8.1 Maddy's kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen bij voor of namens de wederpartij onder zich heeft, zolang door Maddy's geleverde zaken of diensten niet volledig door de wederpartij zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de wederpartij krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens Maddy's verschuldigd is of zal zijn.

8.2 Door zaken in de macht van Maddy's te (doen) brengen, vestigt de wederpartij daarop een pandracht voor al hetgeen bij aan Maddy's. uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij tevens overeen dat Maddy's als pandhouder evengenoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze algemene voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.

Artikel 9 -Vervangen onderdelen

9.1 De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de reparatieopdracht eigendom van Maddy's, zonder dat de wederpartij op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 10 -Stallingkosten

10.1Indien de wederpartij binnen 3 werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de reparatieopdracht de zaak danwel de auto niet heeft afgehaald, kan Maddy's stallingkosten in rekening brengen, overeenkomstig het in zijn bedrijf of plaatselijk geldende tarief.

Artikel 11 -Niet-toerekenbare tekortkoming

11.1 Indien Maddy's door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Maddy's gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven reparatie-en/of levertijd. De wederpartij kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade of interessen doen gelden.

11.2 Indien Maddy's bij het intreden van een niet-toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Maddy's gerechtigd de reeds geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden de desbetreffende facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11.3 Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Maddy's afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Maddy's zijn ingeschakeld.

Artikel 12 -Reclame

12.1 Reclames ter zake van door Maddy's geleverde zaken of door hem verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 8 dagen bij Maddy's te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke levering van de zaak c.q. op het moment van het verrichten van de dienst.

12.2 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door Maddy's geleverde zaken is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.

12.3 Retourgezonden zaken worden niet aangenomen tenzij tevoren schriftelijk door Maddy's geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden in de originele onbeschadigde verpakking.

Artikel 13 -Garantie

13.1 Voor door Maddy's geleverde merkartikelen zijn de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing, zoals omschreven in de algemene leveringsvoorwaarden cq het garantiebewijs van die fabrikant. Maddy's kan niet verplicht worden enigerlei garantieverplichting na te komen jegens de wederpartij indien de fabrikant niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Maddy's na te komen, danwel daartoe niet in staat is doordat de fabrikant in sursiance van betaling, in staat van faillissement of daarmee vergelijkbare situaties verkeert.

13.2 Klachten van de wederpartij inhoudende dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken cq uitvoering van de opdracht, door middel van een aangetekende brief ter kennis van Maddy's te zijn gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij geen enkel recht te dier zake jegens Maddy's kan doen gelden, tenzij Maddy's de klacht alsnog als geaccepteerd wenst te beschouwen en te kennen geeft deze te zullen behandelen.

13.3 Indien een tijdig ingediende klacht c.q. een door Maddy's geaccepteerde klacht gegrond wordt bevonden en betrekking heeft op door Maddy's geleverde zaken, dan is Maddy's slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door zaken van de overeengekomen kwaliteit.

13.4 Ter zake van de levering van versnellingsbakken, ruilmotoren en/of complete revisie van een motor gelden de navolgende garantiebepalingen:

-a. Garantie wordt door Maddy's aan de wederpartij verleend voor een gebruik van maximaal 5000 km of 3 maanden indien de km minder zijn dan 5000 km, direct ingaande na de datum van aflevering van de motor of versnellingsbak indien die door de wederpartij zelf wordt ingebouwd, danwel van het motorisch bedrijfsklare voertuig indien de wederpartij de motor zelf niet heeft ingebouwd, tenzij anders is overeengekomen.

-b. De garantie wordt slechts verstrekt aan de wederpartij en geldt niet voor opvolgende rechtverkrijgende. Nakoming van de garantie kan slechts in Nederland worden gevraagd.

-c. Ten aanzien van ruilmotoren/versnellingsbakken omvat de garantie het herstellen van defecten, die zich tijdens de garantieperiode openbaren, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde onder f.

-d. Ten aanzien van in opdracht compleet gereviseerde motoren en versnellingsbakken omvat de garantie het opnieuw uitvoeren van onjuist uitgevoerde bewerkingen, alsmede de vervanging van ter zake bijgeleverde onderdelen, die tijdens de garantieperiode defect raken, zulks met inachtneming van het bepaalde onder f. Voor zover het compleet gereviseerde motoren/versnellingsbakken betreft zijn van de garantie uitgesloten met door Maddy's bijgeleverde cilinderblokken, versnellingsbakken, cilinderkoppen en krukassen, tenzij hieraan optredende defecten te wijten zijn aan door Maddy's onjuist uitgevoerde bewerkingen. Uitgesloten van de garantie is scheurvorming en/of breuk van bij de te reviseren motor behorende cilinderblokken, cilinderkoppen en krukassen.

-e. De kosten van reparatie, vervanging en van het opnieuw uitvoeren van bewerkingen, als genoemd onder c en d, zijn geheel voor rekening van Maddy's, tot een maximum gedurende de gehele garantieperiode van het door Maddy's gefaktureerde bedrag. Deze voor rekening van Maddy's komende kosten zullen ook niet worden verhoogd met de werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk uit-en inbouwen van de motor en andere nevenkosten zoals bijv. afsleepkosten, kosten van een huurauto e.d.

-f. Ontstane defecten die het gevolg zijn van opzet, nalaten van normaal onderhoud, reparatie-, onderhoudswerkzaamheden en/of onjuiste inbouwaansluiting door de wederpartij en/of derde, slechte behandeling, verkeerd gebruik en/of reparaties of defecten die een direct gevolg zijn van defecte elektronische apparatuur zoals computers, sensoren of gevers zijn uitgesloten van de garantie. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan zijn ten gevolge van de bij de motor behorende, doch niet door Maddy's gecontroleerde appendages, alsmede terzake van defecten en schades, die ontstaan door deelname aan wedstrijden of snelheidsproeven. De garantie strekt zich niet uit tot motoren die LPG-GAS als brandstof hebben.

-g. Wederpartij dient zich voor behandeling van garantiegevallen, steeds terstond en in ieder geval binnen 4 dagen na het voordoen van een geval waarvan wederpartij meent dat dit onder de garantiebepalingen valt, te wenden tot Maddy's en is niet zonder schriftelijke toestemming van Maddy's gerechtigd de motor en versnellingsbak elders te laten herstellen, een en ander op straffe van verval van elke mogelijke aanspraak jegens Maddy's op basis van deze voorwaarden.

-h. De garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en gereviseerde en strekt zich derhalve niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken -al dan niet van derden -ten gevolge van gebreken aan en/of defect raken van de motor, versnellingsbak of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere kosten dan ook die hieruit voor wederpartij mochten ontstaan. Derhalve is uitdrukkelijk uitgesloten bedrijfsschade die wederpartij en/of derden zouden kunnen leiden ter zake een defect aan de motor, versnellingsbak of onderdelen daarvan.

-i. De garantieverplichting vervalt in ieder geval indien de wederpartij niet stipt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of heeft voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling te weigeren op grond van het feit dat Maddy's haar garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is c.q. zou zijn nagekomen.

-j. Alle elektronische onderdelen zoals gevers, computers, sensoren, modules enz. alsmede gebruikte onderdelen zijn uitgesloten van garantie.

Artikel 14 -Aansprakelijkheid

14.1 Maddy's is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen of zaken van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.

14.2 Mady's is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosleer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dier personen.

14.3 Indien Maddy's op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Maddy's niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

14.4 In die gevallen waarin Maddy's aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in een voorkomend geval uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Maddy's wordt uitgekeerd danwel tot, indien de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, de netto factuurwaarde of een deel daarvan van de geleverde zaken en/of verrichtte diensten.

14.5 De wederpartij vrijwaart Maddy's tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

Artikel 15 -Conversie

15.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene verkoop-, leverings-en betalingsvoorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

15.2 Maddy's en de wederpartij zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

Artikel 16 -Geschillen

16.1 Op alle overeenkomsten welke door Maddy's worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen partijen wordt uitsluitend door een Nederlands gerecht beslecht.

16.2 Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene verkoop-, levering-en betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

16.3 De werking van elk internationaal verdrag ter zake de koop van roerende lichamelijke goederen waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

16.4 Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Roermond, tenzij de Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is.

16.5 Indien Maddy's in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de wederpartij de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Maddy's verschuldigd


go Home
 
 
get Info  
 
search parts  
 
visit Links  
 
see Brands  
 
© 2008 GuRu / www.gurugraphic.nl / webmaster | Algemene Voorwaarden